تولیدی پارچه تنظیف | ۰۹۱۲۸۶۲۹۲۹۹

تولیدی پارچه تنظیف نتیجه یادگیری: پس از اتمام دوره، دانش آموزان باید قادر باشند  برای درک کاربرد عناصر طراحی و اصول برای نساجی طراحی. تولید پارچه تنظیف تهران  برای آشنا شدن با فرآیند طراحی و ایجاد ایده های طراحی با استفاده از مواد و تکنیک های نوآورانه.  برای فعال کردن دانش آموزان […]