خریدار ضایعات پارچه در اصفهان | 09128629299

خریدار ضایعات پارچه در اصفهان ادامه مطلب پارچه: )برای هر دو کشش و فشردگی در یک روش نیمه پنهان را اجرا کنید. با این حال، در تدوین آن‌ها، عبارت دوم از ماتریس ژاکوبین در معادله ۳ برای هر دو حذف شده‌است. کشش و کشش. آن‌ها یک عبارت میرایی را برای اجتناب از صفر اضافه کردند. […]