فروش پارچه اسپان باند بیمارستانی ساری

  فروش پارچه اسپان باند بیمارستانی ساری )پیشنهاد شده‌است که پارچه فیلتر نباید مانع از جریان هوا به میزان ۲۵ درصد از جریان هوا شود. پارچه. ه)پارچه صافی نباید فیبر ریخته شود یا با استفاده به هر روش از هم پاشیده شود. پتانسیل استنشاق یا شکست فیبر برای فیلتر کردن. ج)آن نباید افزودن یا ایجاد […]